Aller au contenu

Te Buka a Moromona

De Wikipedia

Ua arata‘ihia o Iosepha Semita e te hoê ve‘a no te ra‘i mai o Moroni to’na i‘oa i te hoê aivi i reira te mau papaa parau auro i te huna-raa-hia no na tenetere e rave rahi. Te vaira i ni‘a i teie mau api auro te mau papa‘iraa a te mau peropheta o tei faaite i te auraa o te Atua e te mau taata o te fenua Amerika i tahito ra. Ua iriti o Iosepha Semita i te taato‘araa o te mau mea i ni‘a i teie nei mau papaa parau na roto i te mana o te Atua. Ua ite te mau peropheta o te Buka a Moromona i te misioni a te Faaora e ua haapii i Ta’na evanelia. I muri mai i To’na ti‘a-faahou-raa, ua fâ mai te Mesia i teie nei mau taata. Ua haapii ia ratou i Ta’na evanelia e ua faanahonaho i Ta’na Ekalesia. Ua faaite papû te Buka a Moromona e « Ei haapapûraa te reira i to te ao nei e e parau mau to te parau papa‘iraa mo‘a ra, e te faa∂ru mai nei te Atua i te taata e e parau atu ho‘i ia ratou ia rave i ta’na ohipa mo‘a i teie nei tau e i teie nei u‘i mai tei te mau anotau i mutaa ihora» (PH&PF 20:11).

Eaha te ohipa a te Buka a Moromona?[fa’ahuru ’ē | modifier le wikicode]

Efaaiteraa papû te Buka a Moromona no te Atuaraa o te Mesia. E aaiteraa papû atoano te Faaho‘i-faahou-raa mai na roto i te Peropheta Iosepha Semita.

Ua parau te peresideni Ezra Taft Benson e, ua riro te Buka a Moromona ei ofa‘i fana i roto e toru tuhaa:

Ite no te Mesia[fa’ahuru ’ē | modifier le wikicode]

«O te Buka a Moromona te ofa‘i fana o to tatou ite no Iesu Mesia, o Oia iho ho‘i te ofa‘i tihi i te mau mea’toa o ta tatou e rave. E faaite te reira i te iteraa no To’na huru na roto i te mana e te ateate».

Îraa o te parau haapiiraa[fa’ahuru ’ē | modifier le wikicode]

E ite tatou i roto i te Buka a Moromona te îraa o te mau parau haapiiraa i titauhia no to tatou ora. E ua haapiihia ma te ateate e te ohie ia nehenehe atoa te mau tamarii ia haapii i te mau rave‘a o te ora e o te faateiteiraa ».

Niu no te iteraa papû[fa’ahuru ’ē | modifier le wikicode]

« Ia marua te hoê fana no te mea ua iritihia te ofa‘i fana, mai te reira atoa te Ekalesia e amaha te reira oia’toa te parau mau o te Buka a Moromona. Ua ite papû te mau enemi o te Ekalesia i te reira. No reira ratou e ‘aro ai no te faahapa i te Buka a Moromona, no te mea ia haafaufaa-ore ana‘ehia te reira, oia’toa ïa te Peropheta Iosepha Semita. Oia’toa ïa ta tatou titauraa i te mau taviri o te autahu‘araa, i te heheuraa, e i te Ekalesia tei faaho‘ifaahou-hia mai. Tera râ, mai te mea e parau mau te Buka a Moromona—e ua faaite papû milioni feia i teie nei e ua farii ratou i te faaiteraa a te Varua e e parau mau te reira— e mea ti‘a ïa i te hoê taata ia farii i te titauraa o te Faaho‘i-faahouraa mai e te mau mea’toa e apee mai i te reira»[1]

E ite papû te Buka a Moromona no te Mesia[fa’ahuru ’ē | modifier le wikicode]

Te hoê tumu rahi no te Buka a Moromona o te haapapûraa ïa i te mau taata atoa e, o Iesu te Mesia. E ite papû no te Mesia na roto i te haapapûraa i te huru mau o To’na oraraa, Ta’na misioni e To’na mana. E haapii mai i te parau haapiiraa mau no ni‘a i te taraehara—te niu o te opuaraa no te ora. Ua faahereherehia te mau papa‘iraa a te rahiraa o te feia o tei ite mata i te Mesia i roto i te Buka a Moromona. Ua ite te taea‘e o Iareda, Nephi, e o Iakoba i te Mesia hou to’na fanauraa. Ua ite mata Moromona e o Moroni i te Mesia tei Ti‘a-faahou mai. Hau atu â, tei reira atoa te naho‘a rahi a rave ai e a poro ai te Faaora i rotopu i te Ati Nephi. Te feia aita roa i haro‘aro‘a e aore râ, aita roa’tu i ite no ni‘a i te Faaora, e ite ratou Ia’na na roto i te tai‘oraa, te feruri hohonuraa, e te pureraa no ni‘a i te Buka a Moromona.

  1. (A Witness and a Warning [1988], 18–19).